ระบบตรวจสอบข้อมูลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
Digital Literacy For Narathiwat 3
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
สรุปผู้เข้ารับการพัฒนา
ศูนย์เครือข่าย ผ่าน ไม่ผ่าน
ตันหยงมัส 53 26
มะรือโบตก 74 21
กาลิซา 100 22
ตันหยงลิมอ 61 4
บาโงสะโต 96 7
บองอ 39 31
เฉลิม 60 35
จะแนะ-ช้างเผือก 139 64
ดุซงยอ-ผดุงมาตร 68 93
จวบ 84 38
บูกิต 64 60
มะรือโบออก 79 13
สพป.นราธิวาส เขต 3 20 9
อื่นๆ 0 3
รวม 937 426
...
...